تنظیمات DNS

در صورتیکه خطای cannot find server دریافت میکنید تنظیمات dns خود را به صورتیکه در ویدیو توضیح داده شده به موارد زیر تغییر بدید:
8.8.8.8
8.8.4.4

اموزش تنظیم در Windows 7

اموزش تنظیم در Windows 8

اموزش تنظیم در Mac OS